ZMIANY W WEWNĄTRZSZKOLNYM OCENIANIU

Szanowni Państwo,
Rada Pedagogiczna podjęła w podczas posiedzenia 12 stycznia uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu obowiązujące od 30  stycznia 2017 roku. Wprowadzone zmiany sprowadzają się do :

1) Nauczyciel przekazuje do podpisu rodzicom sprawdzone prace kontrolne LUB pisemną informację zwrotną dotyczącą wyników pracy (co uczeń napisał dobrze a co należy poprawić). O  tym, która forma bedzie obowiązywała decyduje nauczyciel. Rodzic zawsze podczas konsultacji może otrzymać pracę do wglądu.

2) W ocenianiu bieżącym ustala się oceny:
6
5+ przeliczane na 5,5
5
4+ przeliczane na 4,5
4
3+ przeliczane na 3,5
3
2+ przeliczane na 2,5
2
1+ przeliczane na 1,5
1
znikają zatem oceny z minusami.

3) Przy pracach pisemnych (testy, klasówki, sprawdziany, kartkówki) stosuje się procentowy przelicznik punktów na oceny:

Procent zdobytych punktów – x Ocena
95% ≤ x ≤ 100% 6
92% ≤ x < 95 5+
85% ≤ x < 92 5
82% ≤ x < 85 4+
70% ≤ x < 82 4
67% ≤ x < 70 3+
50% ≤ x < 67 3
47% ≤ x < 50 2+
30% ≤ x < 47 2
25% ≤ x < 30 1+
x < 25 1

Na wszystkich przedmiotach obowiązywać będzie zatem jednolity system.

4) Wprowadzono nowe zapisy dotyczące ocen z zachowania :
Uczeń, który uzyska łącznie 10 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej, niezależnie od sumy zdobytych punktów.
Uczeń, który uzyska łącznie 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, niezależnie od sumy zdobytych punktów.

Ponadto dodatkowo w uszczegółowieniu do kryterium kultura osobista, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, stosunek do obowiązków szkolnych dopisać zwrot Przyznaje wychowawca na koniec semestru uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym kryterium.

5. Dodano również zapis przy punktach dodatnich o konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Ustalono liczbę punktów możliwych do zdobycia na 25 (obecnie było aż 50).

Jednolity tekst Wewnątrzszkolnego Oceniania opublikowany został na naszej stronie w zakładce „DOKUMENTY” oraz prezentujemy go poniżej :

Wewnatrzszkolne ocenianie
Uczniowie zostali poinformowani o wprowadzonych zmianach podczas apelu porządkowego w piątek 13 stycznia.

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)